معنی و ترجمه کلمه ideal galvanic cell به فارسی ideal galvanic cell یعنی چه

ideal galvanic cell


باطرى ايده ال
علوم مهندسى : سلول گالوانيکى ايده ال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها