معنی و ترجمه کلمه ignobleness or ignobility به فارسی ignobleness or ignobility یعنی چه

ignobleness or ignobility


فرومايگى ،پستى ،رذالت ،دئانت ،بى شرفى ،بى ابرويى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها