معنی و ترجمه کلمه ill favored به فارسی ill favored یعنی چه

ill favored


غير جذاب ،بد برخورد،زشت ،داراى صورت ناهنجار و زننده ،نامطلوب ،نامساعد،نگون بخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها