معنی و ترجمه کلمه indicatively به فارسی indicatively یعنی چه

indicatively


بطور اشاره ،بطور اخبارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها