طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه insufficiency به فارسی insufficiency یعنی چه

insufficiency


)insufficience(عدم تکافو،کمى ،نارسايى ،نابسندگى ،عدم کفايت ،ناتوانى ،عجز
روانشناسى : نابسندگى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها