معنی و ترجمه کلمه intercorrelation به فارسی intercorrelation یعنی چه

intercorrelation


همبستگى متقابل
روانشناسى : همبستگى بين چند متغير
بازرگانى : وابستگى درونى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها