معنی و ترجمه کلمه interlunar به فارسی interlunar یعنی چه

interlunar


)interlunary(موقعى که ماه نامريى است ،محاقى ،بين دوماه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها