معنی و ترجمه کلمه interoceptive به فارسی interoceptive یعنی چه

interoceptive


(تش ).وابسته به انگيزش و تحريک درونى ،وابسته به احشاء،ناشى از امعاء واحشاء


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


لینک ها