معنی و ترجمه کلمه interval confidence به فارسی interval confidence یعنی چه

interval confidence


فاصله اطمينان ،دامنه اطمينان( درامار)
بازرگانى : دامنه اطمينان


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها