معنی و ترجمه کلمه interval confidence به فارسی interval confidence یعنی چه

interval confidence


فاصله اطمينان ،دامنه اطمينان( درامار)
بازرگانى : دامنه اطمينان


تدریس زبان انگلیسی

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها