معنی و ترجمه کلمه invaluable به فارسی invaluable یعنی چه

invaluable


فوق العاده گرانبها،غيرقابل تخمين ،پر بهاآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها