معنی و ترجمه کلمه invaluable به فارسی invaluable یعنی چه

invaluable


فوق العاده گرانبها،غيرقابل تخمين ،پر بها


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها