معنی و ترجمه کلمه invaluable به فارسی invaluable یعنی چه

invaluable


فوق العاده گرانبها،غيرقابل تخمين ،پر بها


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.

لینک ها