معنی و ترجمه کلمه issue commissary به فارسی issue commissary یعنی چه

issue commissary


مسئول توزيع
علوم نظامى : کارپردازى يا دفتر توزيع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها