معنی و ترجمه کلمه jeopard به فارسی jeopard یعنی چه

jeopard


)jeopardize(بخطر انداختن ،بمخاطره انداختن ،در خطر صدمه يا مرگ قرار دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها