معنی و ترجمه کلمه jewelweed به فارسی jewelweed یعنی چه

jewelweed


(گ.ش ).گل حنا)Impatiens biflora(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها