معنی و ترجمه کلمه joint chief of staff (jcs) به فارسی joint chief of staff (jcs) یعنی چه

joint chief of staff (jcs)


رئيس ستاد مشترک
علوم نظامى : رئيس ستاد ارتش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها