طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه judgement به فارسی judgement یعنی چه

judgement


حکم محکمه ،راى دادگاه ،قضاوت ، )judgment(داورى ،دادرسى ،فتوى ،راى
قانون ـ فقه : احکام ،دادرسى داورى
روانشناسى : داورى
بازرگانى : داورى ،حکم
علوم نظامى : حکم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها