معنی و ترجمه کلمه kaldor criterion به فارسی kaldor criterion یعنی چه

kaldor criterion


ضابطه اى که براساس ان هرگونه تغيير از نظر اجتمائى مطلوب يا مفيد است مشروط برانکه ميزان نفع گروه منتفع شونده ازميزان گروه متضررشونده بيشتر باشد . اين ضابطه اولين بار بوسيله اقتصاددان امريکائى( کالدور)
بازرگانى : ضابطه کالدور،ضابطه اى که براس اس ان هرگونه تغيير از نظر اجتمائى مطلوب يا مفيد است مشروط برانکه ميزان نفع گروه منتفع شونده ازميزان گروه متضررشونده بيشتر باشد . اين ضابطه اولين بار بوسيله اقتصاددان امريکائى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها