طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه keelage به فارسی keelage یعنی چه

keelage


حق ورود کشتى به بندر،وروديه کشتى به بندر،حقوق بندرى ،حق لنگر انداختن
بازرگانى : حق لنگراندازى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها