معنی و ترجمه کلمه kendall's rank correlation method به فارسی kendall's rank correlation method یعنی چه

kendall's rank correlation method


روانشناسى : روش همبستگى رتبه اى کندال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها