معنی و ترجمه کلمه kuder-richardson formulas به فارسی kuder-richardson formulas یعنی چه

kuder-richardson formulas


روانشناسى : فرمولهاى کودر - ريچاردسون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها