معنی و ترجمه کلمه kuomintang به فارسی kuomintang یعنی چه

kuomintang


کومين تانگ ،حزب ملى خلق چين
قانون ـ فقه : حزب ناسيوناليست چين که در سال 1891 به منظور مبارزات ضد استعمارى شد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها