طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه light به فارسی light یعنی چه

light


روشن کردن ،نوردادن ،پرتو افکندن نور،چراغ راهنمايى ،چراغ اويخته پرتو مرئى ،نور مرئى ،منبع نور،سبک ،نور،روشنايى ،روشن ،بچه زاييدن
علوم مهندسى : سيگنال نور
الکترونيک : نور
معمارى : نور
روانشناسى : سبک
ورزش : هريک از چراغهاى رنگين که در مسابقه بجاى پرچم بکار مى رود
علوم هوايى : نور

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها