طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه marginal rate of technical substitution به فارسی marginal rate of technical substitution یعنی چه

marginal rate of technical substitution


)MRTS(
بازرگانى : نرخ نهائى جانشينى فنى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها