معنی و ترجمه کلمه mentioned به فارسی mentioned یعنی چه

mentioned


نامبرده ،مذکورآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها