معنی و ترجمه کلمه mentioned به فارسی mentioned یعنی چه

mentioned


نامبرده ،مذکور


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها