معنی و ترجمه کلمه militant به فارسی militant یعنی چه

militant


ستيزگر،اهل نزاع وکشمکش ،جنگ طلبآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها