معنی و ترجمه کلمه my unwillingness to study به فارسی my unwillingness to study یعنی چه

my unwillingness to study


بى ميلى من نسبت بتحصيل ،بيزازى من از تحصيل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها