معنی و ترجمه کلمه negotiable instruments به فارسی negotiable instruments یعنی چه

negotiable instruments


اسناد قابل معامله
قانون ـ فقه : اوراق بهادار
بازرگانى : اسناد قابل انتقال

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها