طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ocrea به فارسی ocrea یعنی چه

ocrea


( )ochrea(گ.ش ).نيام کامل در قاعده دمبرگ ،نيام

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها