طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه of the surface به فارسی of the surface یعنی چه

of the surface


درظاهر،در صورت ظاهر،از بيرون ،ظاهرى نمادادن ،رودادن ،جلادادن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها