معنی و ترجمه کلمه once bitٹtwice shy به فارسی once bitٹtwice shy یعنی چه

once bitٹtwice shy


مارگزيده از ريسمان سياه و سفيدمى ترسد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها