طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ordnance به فارسی ordnance یعنی چه

ordnance


رسته اردنانس ،اردنانس ،مربوط به اسلحه و مهمات ،(نظ ).توپ ،توپخانه ،مهمات ،ساز وبرگ
علوم نظامى : ذخاير

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها