معنی و ترجمه کلمه overeun error به فارسی overeun error یعنی چه

overeun error


خطاى انبوه شده
کامپيوتر : خطاى تکرار شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها