معنی و ترجمه کلمه p was restored in the country به فارسی p was restored in the country یعنی چه

p was restored in the country


کشورامن شد،ارامش درکشوربرقرارشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها