معنی و ترجمه کلمه pan به فارسی pan یعنی چه

pan


لاوک خاکشويى ،ماهى تابه ،روغن داغ کن ،تغار،کفه ترازو،کفه ،جمجمه ،گودال اب ،(افسانه يونان )خداى مزرعه وجنگل وجانوران وشبانان ،استخراج کردن ،سرخ کردن ،ببادانتقاد گرفتن ،بهم پيوستن ،متصل کردن ،بهم جور کردن ،قاب ،پيشوندى بمعنى همه و سرتاسر
علوم مهن دسى : لاوک خاکشويى
عمران : تشتک
معمارى : طشت
علوم نظامى : در رهگيرى هوايى بمعنى به گوش باشيد پيام مهمى در مورد حفظ امنيت يک کشتى يا هواپيما يا شخص دارم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها