طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه parataxis به فارسی parataxis یعنی چه

parataxis


مرتب شدن بدون ربط منطقى ،توالى دو عبارت يا جمله بدون ربط يا عوامل دستورى ديگر

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها