معنی و ترجمه کلمه parochialism به فارسی parochialism یعنی چه

parochialism


محدوديت در افکار وعقايد محلى ،امور مربوط بناحيه يابخش کليسايى ،(مج ).کوته نظرى
قانون ـ فقه : محدوديت فکرى و دلبستگى به انجام کارهاى محلى و ناحيه اى محدود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها