طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه parse به فارسی parse یعنی چه

parse


اجزاء وترکيبات جمله را معين کردن ،جمله راتجزيه کردن ،تجزيه شدن
کامپيوتر : تجزيه کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها