معنی و ترجمه کلمه particpially به فارسی particpially یعنی چه

particpially


بصورت وجه وصفى ،بطور اسم فاعل يا اسم مفعول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها