معنی و ترجمه کلمه patent به فارسی patent یعنی چه

patent


گشوده ،باز،داراى امتياز يا حق ثبت شده ،حق ثبت شده انحصارى براى استفاده از اختراعى ،اختراع ثبت شده ،پروانه ،حق اختراع ،حق تثبيت اختراع ،اشکار،داراى حق امتياز،امتيازى ،بوسيله حق امتياز محفوظ مانده ،داراى حق انحصارى ،گشاده ،مفتوح ،ازاد،محسوس ،حق ثبت اختراع ،امتياز نامه ،امتياز ياحق انحصارى بکسى دادن ،اعطا کردن( امتياز)
علوم مهندسى : به ثبت رساندن
قانون ـ فقه : جواز
بازرگانى : حق انحصارى اختراع ،امتيازنامه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها