طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه performance به فارسی performance یعنی چه

performance


ايفاء،ساخت ،عمل کرد،عملکرد،سطح کارائى ،اجرا،نمايش ،ايفا،کاربرجسته ،شاهکار،کارايى ،انجام
علوم مهندسى : انجام
کامپيوتر : کارائى
معمارى : نمود
قانون ـ فقه : انشاء معامله
روانشناسى : عملکرد
بازرگانى : اجراء،ميزان کارائى
علوم نظامى : کار وسيله يا دستگاه بازده عمل

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها