معنی و ترجمه کلمه philidor gambit به فارسی philidor gambit یعنی چه

philidor gambit


گامبى فيليدور
ورزش : گامبى گرکو - فيليدور در گامبى شاه شطرنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها