معنی و ترجمه کلمه phrase به فارسی phrase یعنی چه

phrase


اصطلاح ،فراز،عبارت سازى ،سخن موجز،پند وامثال بعبارت دراوردن ،تعبير دراوردن ،تعبير کردن ،کلمه بندى کردن


تدریس زبان انگلیسی

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها