معنی و ترجمه کلمه phrase به فارسی phrase یعنی چه

phrase


اصطلاح ،فراز،عبارت سازى ،سخن موجز،پند وامثال بعبارت دراوردن ،تعبير دراوردن ،تعبير کردن ،کلمه بندى کردن


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها