طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه picaresque به فارسی picaresque یعنی چه

picaresque


شخص اوباش ،داستاينکه قهرمان ان رذل است

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها