معنی و ترجمه کلمه picture frequency به فارسی picture frequency یعنی چه

picture frequency


علوم مهندسى : فرکانس تصوير
الکترونيک : بسامد تصوير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها