طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه plenty به فارسی plenty یعنی چه

plenty


فراوانى ،بسيارى ،کفايت ،بمقدار فراوان

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها