معنی و ترجمه کلمه point of intersection به فارسی point of intersection یعنی چه

point of intersection


نقطه تقاطع ،نقطه بهم رسيد
علوم مهندسى : نقطه تلاقى
معمارى : نقطه تقاطع


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها