معنی و ترجمه کلمه polygonal voltage of a polyphase system به فارسی polygonal voltage of a polyphase system یعنی چه

polygonal voltage of a polyphase system


الکترونيک : ولتاژ چند ضلعى مدار چندفاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها