معنی و ترجمه کلمه preclude به فارسی preclude یعنی چه

preclude


پيش گيرى کردن ،مانع شدن ،مانع جلو راه ايجاد کردن ،مسدود کردن
علوم نظامى : ممانعت از وقوع چيزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها