معنی و ترجمه کلمه princedom به فارسی princedom یعنی چه

princedom


شاهزادگى ،حوزه حکومت شاهزادهآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها