معنی و ترجمه کلمه princedom به فارسی princedom یعنی چه

princedom


شاهزادگى ،حوزه حکومت شاهزاده


تدریس زبان انگلیسی

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها