معنی و ترجمه کلمه probability distribution به فارسی probability distribution یعنی چه

probability distribution


روانشناسى : توزيع احتمالآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها