معنی و ترجمه کلمه producer surplus به فارسی producer surplus یعنی چه

producer surplus


مازاد توليد کننده
بازرگانى : اضافه ارزش توليد کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها